ภาระงาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการการเรียนรู้
Technology and Learning Innovation

 • ประสานงาน ผลิตสื่อ เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น Non degree , MOOC หรืออื่นๆ
 • จัดอบรม ทักษะ การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
 • พัฒนาสมรรถนะในการจัดการการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์
 • พัฒนาส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับนักศึกษา
 • จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม ประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
 • การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 • Tell Me More
 • ให้บริการสนับสนุนการสอนออนไลน์ สื่อการสอนสำหรับอาจารย์
 • ดูแล บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์ SLC,FMS
 • บันทึก VDO กิจกรรมของคณะ ฯ
 • การจัดสอบวัดความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์
 • พัฒนา ผลิต สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ตำราเรียน
 • ให้บริการแก่อาจารย์ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะ
 • ให้บริการอุปกรณ์สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา 
 • การเรียนรู้ในระบบการสอนทางไกล 
 • ประสานงานทุน LMS ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อบทเรียน
 • การเรียนรู้ในระบบการสอนทางไกล
 • งานประชุมออนไลน์ / ประชุมทางไกล