งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้


ดร.รุชดี  บิลหมัด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร

Tel.0-7428-7804 || E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

Tel.0-7428-7862 || E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวภัทรสุดา สุขทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel.0-7428-7863 || E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายฤทธิรงค์ รอดหมิ่น
นักวิชาการศึกษา
Tel.0-7428-7863 || E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.