.:: คู่มือ/ขั้นตอน ต่างๆ ::.

 การติดตั้ง Drive ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

.:: โปรแกรม ::.

โปรแกรม ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลด สำหรับคณาจารย์ :(คู่มือการใช้งาน)
สำหรับบุคลากร :(คู่มือการใช้งาน)

[บทความ ใช้ ZOOM อย่างไรให้ปลอดภัย]
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งาน)

ดาวน์โหลด
(สำหรับใช้งานออนไลน์)

(คู่มือการใช้งาน)
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งาน)
เข้าใช้งาน (คู่มือการใช้งาน)
(คู่มือการสร้างข้อสอบระบบ LMS)
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งาน)

 

.:: คู่มือ / เอกสารอบรม::.

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy (EILA)