โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  ประจำปี 2566

 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม 

 1. สมัครอบรมได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566  (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ได้ที่ คลิกสมัครอบรม
 2. ชำระค่าสมัครอบรม
 3. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน (เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ PDF ขนาดไม่เกิน 1 GB) ได้ที่คลิกอัพโหลดหลักฐานชำระเงิน ได้ที่คลิกอัพโหลดหลักฐานชำระเงิน
 4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกตรวจสอบ

ข้อกกหนดการเข้าอบรมต่างๆ โดยจะให้รับทราบและยินยอมก่อนเข้าอบรม

 • ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียนในวันอบรม
 • ข้าพเจ้ารับทราบว่า คณะผู้จัดอบรมจะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพสำหรับผู้ทำบัญชี (CPD) และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมอบรมจริง
 • ข้าพเจ้ารับทราบว่า คณะผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ไม่นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ สำหรับผู้ทำบัญชี (CPD) และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ให้กับผู้สมัครและผู้เข้ารับการอบรมแทนในทุกกรณี นอกเหนือจากนั้นแล้วทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะดำเนินการทางจรรยาบรรณกับผู้สมัครและผู้เข้ารับการอบรมแทน
 • ข้าพเจ้ารับทราบ เกณฑ์ในการนับจานวนชั่วโมงฝึกอบรมดังนี้
   -  น้อยกว่า 15 นาที ไม่นับเป็นจานวนชั่วโมง
   -  15-44 นาที นับเป็นครึ่งชั่วโมง
   -  45-60 นาที นับเป็น 1 ชั่วโมง
   -  ข้าพเจ้ารับทราบว่า การเข้าอบรมจะต้องมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาอบรม และเมื่อสิ้นสุดการอบรมจะต้องตอบแบบประเมินผลการจัดการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

 1. กําหนดการโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรที่ 27)
 2. กําหนดการโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรที่ 28)