โครงการอบรมความรู้ทางวิชาชีพบัญชี  ประจำปี 2565

 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม 

 1. สมัครอบรมได้ในวันที่ 17 มิ.ย. ได้ที่ คลิกสมัครอบรม
 2. ชำระค่าสมัคร
 3. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่คลิกอัพโหลดหลักฐานชำระเงิน
 4. แสดงตนในกรอบรมได้ที่ Link  คลิกอัพโหลดข้อมูลยืนยันตัวตน  (ตั้งแต่วันที่ 11-20 ก.ค.65) 

 5. หลังจากดำเนินการตามข้อที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด Meeting ID ZOOM ทางเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้ง Group Line อีกครั้งข้อกาหนดเงื่อนการการเข้าอบรมต่างๆ โดยจะให้รับทราบและยินยอมก่อนเข้าอบรม

 1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการจัดอบรมที่ทางคณะผู้จัดอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ประจาปี 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการจัดอบรมประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) ดังนั้นข้าพเจ้าจะไม่บันทึกภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ในการอบรมโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ประจาปี 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยาย รวมถึงไม่เผยแพร่เอกสารการอบรมให้แก่ผู้อื่น เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิในส่วนของคณะผู้จัดอบรมและวิทยกรผู้บรรยาย
 2. ข้าพเจ้ารับทราบว่า จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ Computer/ Laptop/ Tablet และ Smart Phone รวมถึงไมโครโฟน หูฟัง และกล้อง Webcam ในการเข้าเรียน อีกทั้งจะต้องมีการเปิดกล้องตลอดการอบรม
 3. ข้าพเจ้ารับทราบว่า คณะผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ไม่นับจานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ให้กับผู้สมัครและผู้เข้ารับการอบรมแทนในทุกกรณี นอกเหนือจากนั้นแล้วทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะดาเนินการทางจรรยาบรรณกับผู้สมัครและผู้เข้ารับการอบรมแทน
 4. ข้าพเจ้ารับทราบ เกณฑ์ในการนับจานวนชั่วโมงฝึกอบรมดังนี้
     - น้อยกว่า 30 นาที ไม่นับเป็นจานวนชั่วโมง
     - 30-59 นาที นับเป็นครึ่งชั่วโมง
     - 60 นาที นับเป็น 1 ชั่วโมง
 5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า การเข้าอบรมจะต้องมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาอบรม และเมื่อสิ้นสุดการอบรมจะต้องตอบแบบประเมินผลการจัดการอบรม

        

กำหนดการจัดอบรม

 1. กําหนดกํารโครงกํารอบรมควํามรู้ต่อเนื่องทํางวิชําชีพบัญชีออนไลน์ (หลักสูตรที่ 25)
 2. กําหนดการโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีออนไลน์ (หลักสูตรที่ 26)