ห้องสำหรับการสออนไลน์ มีอุปกรณ์ ให้พร้อมภายในห้อง

ระบบจองห้องสอนออนไลน์

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

ระบบขอบันทึก VDO รายวิชา

แจ้งรายละเอียก การประชุม วันเวลา จนท. จะส่ง Meeting ID ให้ทางอีเมล์ของท่าน

ระบบขอ Meeting ID ZOOM

คู่มือการใช้งานโปรแกรม และโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Manual & Program

Prince of Songkla University

LMS2 ,PSU

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

PSU MOOC

ติดตาม รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณะวิทยาการจัดการ

การสอบวัดความรู้

SLC Smart Learning Center ,FMS พื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

SLC Co-learning Space

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้


ดร.รุชดี  บิลหมัด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร

Tel.0-7428-7804 || E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

Tel.0-7428-7862 || E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวภัทรสุดา สุขทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel.0-7428-7863 || E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายฤทธิรงค์ รอดหมิ่น
นักวิชาการศึกษา
Tel.0-7428-7863 || E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.