ห้องสำหรับการสออนไลน์ มีอุปกรณ์ ให้พร้อมภายในห้อง

ระบบจองห้องสอนออนไลน์

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

ระบบขอบันทึก VDO รายวิชา

แจ้งรายละเอียก การประชุม วันเวลา จนท. จะส่ง Meeting ID ให้ทางอีเมล์ของท่าน

ระบบขอ Meeting ID ZOOM

คู่มือการใช้งานโปรแกรม และโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Manual & Program

Prince of Songkla University

LMS2 ,PSU

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

PSU MOOC

ติดตาม รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณะวิทยาการจัดการ

การสอบวัดความรู้

SLC Smart Learning Center ,FMS พื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

SLC Co-learning Space

.:: ระบบจองห้องออนไลน์ ::.

 

กรณีใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

กรณีใช้อินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย ขั้นตอนดังนี้

2.1 ติดตั้งใช้งาน VPN คลิกที่นี่
2.2 เข้าใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ คลิกที่นี่

.::กำหนดการสอบ::.

วัน เวลา สถานที่ เกณฑ์ที่สอบ สำหรับนักศึกษา วิธีสมัคร
       
       
       

 

.::ข่าวประชาสัมพันธ์::.

ขอ User  Password เพื่อเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More 
- สำหรับคนที่ลืมรหัสผ่าน หรือยังไม่ได้รับ User ปีการศึกษา 2563
- สำหรับคนที่ผ่านการสอบวัดความรู้แล้วและใช้เพื่อการเรียนรายวิชาด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น

hd tellmemore

ขอ USER คลิกที่นี่      ตรวจสอบสถานะการขอ

เข้าใช้โปรแกรม http://tmm.psu.ac.th

 

 

.::ประกาศ::.

 

 

.:: Limk ที่เกี่ยวข้อง::.

 

.:: คู่มือ/ขั้นตอน ต่างๆ ::.

 การติดตั้ง Drive ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

.:: โปรแกรม ::.

โปรแกรม ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลด สำหรับคณาจารย์ :(คู่มือการใช้งาน)
สำหรับบุคลากร :(คู่มือการใช้งาน)

[บทความ ใช้ ZOOM อย่างไรให้ปลอดภัย]
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งาน)

ดาวน์โหลด
(สำหรับใช้งานออนไลน์)

(คู่มือการใช้งาน)
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งาน)
เข้าใช้งาน (คู่มือการใช้งาน)
(คู่มือการสร้างข้อสอบระบบ LMS)
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งาน)

 

.:: คู่มือ / เอกสารอบรม::.

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy (EILA)

 

 

ภาระงาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการการเรียนรู้
Technology and Learning Innovation

 • ประสานงาน ผลิตสื่อ เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น Non degree , MOOC หรืออื่นๆ
 • จัดอบรม ทักษะ การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
 • พัฒนาสมรรถนะในการจัดการการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์
 • พัฒนาส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับนักศึกษา
 • จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม ประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
 • การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 • Tell Me More
 • ให้บริการสนับสนุนการสอนออนไลน์ สื่อการสอนสำหรับอาจารย์
 • ดูแล บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์ SLC,FMS
 • บันทึก VDO กิจกรรมของคณะ ฯ
 • การจัดสอบวัดความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์
 • พัฒนา ผลิต สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ตำราเรียน
 • ให้บริการแก่อาจารย์ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะ
 • ให้บริการอุปกรณ์สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา 
 • การเรียนรู้ในระบบการสอนทางไกล 
 • ประสานงานทุน LMS ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อบทเรียน
 • การเรียนรู้ในระบบการสอนทางไกล
 • งานประชุมออนไลน์ / ประชุมทางไกล